icon icon icon

[tintuc]

 Từ việc tham gia chương trình OCOP, các hợp tác xã nông nghiệp đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 66 hợp tác xã tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, với gần 100 sản phẩm được công nhận OCOP, chiếm 32% số lượng chủ thể tham gia chương trình.


Để đạt được kết quả đó, các cấp chính quyền địa phương đã chú trọng khuyến khích các hợp tác xã phát triển sản xuất, xây dựng sản phẩm chủ lực làm cơ sở đăng ký phát triển theo chu trình OCOP.

Từ việc tham gia chương trình, các hợp tác xã nông nghiệp đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất ở nông thôn; nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực, tạo động lực phát triển bền vững.


Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh hóa, thời gian tới, cơ quan này tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã tham gia chương trình OCOP; chủ động đầu tư trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí, điều kiện để được công nhận sản phẩm OCOP...[/tintuc]

MÔ HÌNH - DỰ ÁN