icon icon icon

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Thành (gọi tắt là HTX Liên Thành) có trụ sở chính tại Xóm 5, Xã Liên Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ AN. 

Hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 15/05/2009. Hợp tác xã có trên 1.600 thành viên, quản lý 300 ha (gồm 293 ha đất nông nghiệp và 27 ha đất nuôi trồng thủy sản).

Hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực sau:


MÔ HÌNH - DỰ ÁN